Cabinet & Component

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น
LED ขนาด 40 มม.
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น มีไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ และมีหลากหลายตัวเลือกให้เลือกใช้งาน เพื่อรองรับการใช้งานที่ท้าทายที่สุด