สารจากประธานกรรมการบริษัท

“ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น” (TKK) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประเภท Hitech Industrial Equipment (HTIE) และให้บริการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Solution Integrator) ผลิตภัณฑ์ของ TKK มุ่งเน้นไปยังการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบงานที่เกี่ยวข้องภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าให้สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเคลื่อนตัวของธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ Digital Economy

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ TKK ประกอบไปด้วย แขนกลและหุ่นยนต์ (Robotics Machine) ระบบอัตโนมัติในการผลิต (Factory Automation) อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการผลิตภายใต้เทคโนโลยีล่าสุด (Smart Industrial Equipment) และการออกแบบระบบสายการผลิตสมัยใหม่ (Digital System Solutions) เป็นต้น

ซึ่งจนถึง ณ สิ้นปี 2566 TKK เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า HTIE แบรนด์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ทั่วโลก มีสินค้าและอะไหล่รวมกว่า 100,000 รายการ สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ต้องการยกระดับการผลิตและบริการให้ทันสมัย อาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของ TKK สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศไทยให้ดีขึ้น ซึ่ง TKK มุ่งมั่นที่จะทำภารกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ปี 2566 เป็นปีที่ TKK เผชิญความท้าทายหลายด้าน ในด้านการประกอบธุรกิจนั้น เป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน เกิดความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐ ภาคเอกชนชะลอการลงทุน ขาดมาตรการกระตุ้นการบริโภคสำหรับภาคครัวเรื่อน รวมทั้ง สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ ยังคงเกิดภัยสงครามในบางจุดที่สำคัญ เช่น รัสเซีย-ยูเครน อิสราเอล-ปาเลสไตน์ และภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังเติบโตในอัตราที่ต่ำ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภท HTIE ลดลงต่ำกว่าที่คาด และเกิดการเลื่อนการลงทุนในโครงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงการผลิตต่อไป ตลอดปี 2566 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ TKK ได้ติดตามและปรับแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดบนสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเป็นข้อจำกัด จนสามารถรักษาระดับของยอดขายไว้ได้ใกล้เคียงกับของปี 2565 อย่างไรก็ตามในปี 2566 เป็นปีที่ TKK มีระดับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น จากต้นทุนสินค้าและค่าจ่ายในการขายและบริหาร ส่งผลทำให้ระดับกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ TKK ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในปี 2567 ซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตทั้งในด้านรายได้และกำไร รวมทั้งพัฒนาระบบงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง มีมาตรฐานสูง

ความท้าทายอีกประการหนึ่งในปี 2566 ของ TKK คือ การเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ TKK ได้กำหนดเป้าหมายและภารกิจนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2565 การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ TKK เพื่อให้มีมาตรฐานสูง ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้ง IPO Project Team เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2566 มีความคืบหน้าที่สำคัญได้แก่ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAEs (Publicly Accountable Entities) การสอบทานระบบควบคุมภายใน การจัดทำ CG Standards และการจัดทำรายงานประจำปีตามมาตรฐาน One Report เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวนี้ มีทั้งส่วนการพัฒนากฎระเบียบ ระบบงาน และการนำไปใช้ปฏิบัติให้ทั่งทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า TKK มีความพร้อมที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี TKK มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไทยมาโดยตลอด และยังมุ่งมั่นต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่า TKK สามารถเป็น “Tech Company” ที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ ให้พัฒนาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยรวบรวมศักยภาพจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ สั่งสมมาอย่างยาวนาน ร่วมประสานพลังกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป