สารจากคณะกรรมการ

บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TKK”) ได้เริ่มดำเนินกิจการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว 1 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยนำสินค้าเข้าจาก ต่างประเทศ โดย เน้นอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ได้เริ่มดำเนินกิจการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว 1 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจจัดหา ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยนำสินค้าเข้าจาก ต่างประเทศ