Factory Automation

Scada Genesis64
Scada Genesis64
Scada โปรแกรมควบคุมและแสดงสถานะแบบ Real time
PLC MELSEC iQ-R
PLC MELSEC iQ-R
เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การสร้างระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นและคงคุณภาพสินค้าไว้ MELSEC iQ-R ใช้สามแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้: การลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่