คณะกรรมการบริษัท

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์
กรรมการอิสระ
รศ.ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
กรรมการอิสระ
นายไพศาล ธรสารสมบัติ
กรรมการอิสระ
นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเดวิด บูรณจิตร์ภิรมย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายฌานิน ตยัคคานนท์
กรรมการ